• Chair: V. Martyniuk (Ukraine)
    Vice-chairs: V. Efimenko (Ukraine), V. Ivchenko (Ukraine)

    Conference Secretary: I. Lukyanyk (Ukraine)

    Scientific Committee Members:

    V. Afanasiev (Russia), B.Hnatyk (Ukraine), Yu. Izotov (Ukraine), I. Karachentsev (Russia), R. Kostyk (Ukraine), V.Lozitsky (Ukraine), G. Milinevsky (Ukraine), S. Parnovsky (Ukraine), Ya. Yatskiv (Ukraine), V. Zhdanov (Ukraine), V. Kleshchonok (Ukraine)