Scientific Organizing Committee

Chair: O. Zhylinska (Ukraine)
Vice-chairs: V. Efimenko (Ukraine), V. Ivchenko (Ukraine)

Conference Secretary: I. Luk’yanyk (Ukraine)

Scientific Committee Members:

 Antonio Del Popolo (Italy),  Bohdan Novosyadly (Ukraine),  Bohdan Hnatyk (Ukraine), Gennadi Milinevsky (Ukraine), Igor Karachentsev (Russia), Mykola Gordovsky (United Kingdom), Peter Berczik (Ukraine), Piotr Homola (Poland), Roman Kostyk (Ukraine), Sergiy Andrievsky (Ukraine), Sergiy Parnovsky (Ukraine), Vadym Kaydash (Ukraine), Valery Shulga (Ukraine), Valery Zhdanov (Ukraine), Vera Rosenbush (Ukraine), Vsevolod Lozitsky (Ukraine), Yaroslav Yatskiv (Ukraine), Yury Izotov (Ukraine)

Local Organizing Committee

Chair: V. Efimenko (Ukraine)
Vice-chair: I. Luk’yanyk (Ukraine)

Secretary: V. Danylevsky (Ukraine)

Local Committee Members:

A. Grytsai, O. Mozgova, O. Fedorova, R. Hnatyk, S. Zaichenko, V. Ponomarenko, I. Izotova, N. Lozytska, O. Sergienko

CONTACT US!!!

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly Organizing Committee will contact you back.


X
Send a message